Menu Zavřeno

Projekt Dětský úsměv   Projekt Metodika

ProjektyDětský úsměv je unikátní projekt preventivní péče o zuby našich dětí


Projekt Metodika

 

Projekt Dětský úsměv – Metodika byl podpořen jako sub-projekt z Fondu Partnerství programu česko-švýcarské spolupráce

Žádost o grant z Fondu Partnerství

Harmonogram

 

Abstrakt

Podmínkou úspěšné realizace sub-projektu Dětský úsměv – metodika, resp. naplnění jeho aktivit, je rozšíření stávající spolupráce se švýcarskou Nadací pro školní instruktorky péče o zuby (SZPI – Stiftung für Schulzahnpflegeinstruktorinnen).

V rámci sub-projektu se plánuje:

  • získávání informací, metodických pokladů a přenos zkušeností a dobré praxe švýcarských specialistů ze spolupracující nadace za účelem snižování kazivosti chrupu a zlepšení orálního zdraví u cílové skupiny – dětí v ČR, což je cílem projektu Dětský úsměv, na který sub-projekt Dětský úsměv – metodika přímo navazuje.
  • sub-projekt významně posílí odborné kapacity žadatele.

Tyto skutečnosti jsou v souladu s cílem stanoveným v dokumentech Fondu partnerství (a to zejména „…posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty ČR a Švýcarska a tímto přispívat ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi ČR a více rozvinutými zeměmi rozšířené Evropské Unie…“), jakož i podporovanými aktivitami v rámci Fondu partnerství.

Popis sub-projektu

 

Děti v České republice mají 2,5x více zkažených zubů než děti stejného věku, např. ve Švýcarsku nebo v jiných západoevropských zemích. Přitom jednoznačně platí, že:

  • Zkažené zuby představují infekční ložisko (oslabení imunity, zátěž pro celý organismus), které s sebou dále přináší riziko vzniku kolemčelistního zánětu, kdy je nutná hospitalizace a jde o život ohrožující stav.
  • Mléčné zkažené zuby bolí, malé děti si život bez bolesti zubů nepamatují, proto si na bolesti často ani nestěžují.
  • Zubní kaz je nakažlivý – pokud je zkažený jeden zub, je jen otázkou času, kdy vznikne kazivá léze na zubu sousedním, kterým může být od 5 let věku dítěte zub stálý. Zkažený dočasný zub může také poškodit zárodek stálého zubu. Děti s vícečetnými kazivými lézemi hůře prospívají než jejich vrstevníci.
  • Při předčasné ztrátě dočasných zubů často dochází ke špatnému vývoji výslovnosti, špatnému vývoji řeči. Tato ztráta představuje estetický handicap. Stálé zuby pak prořezávají nesprávně a zvyšuje se pravděpodobnost, že bude třeba nákladná ortodontická léčba.
  • Pokud nemá dítě zažitou správnou péči o dočasný chrup, velmi obtížně se tento návyk vštěpuje později. Zanedbaná péče o dočasný chrup s sebou přináší zvýšenou pravděpodobnost nutných velkých výdajů v budoucnosti.

Informovanost veřejnosti (t. j. cílových skupin předcházejícího projektu Dětský úsměv) je omezená. Podpora státu je minimální.

Projekt Dětský úsměv vychází ze skutečnosti, že zubním kazům lze zabránit správnou péčí o chrup. Cílem projektu Dětský úsměv je zlepšení situace v České republice. Při realizaci projektu Dětský úsměv je zřejmé, že metodické podklady jsou nutnou pomůckou pro zajištění kvality projektu. Přispějí jednak ke kvalitě jednotlivých lekcí tím, že instruktorky v nich najdou řadu tipů, co je možné do jednotlivých lekcí zařadit, jednak při rozšiřování pracovního týmu a předávání know-how novým instruktorkám.

Očekávanými výstupy sub-projektu, který přímo navazuje na projekt Dětský úsměv, jsou:

Metodické podklady (100 vytištěných výtisků + 100 CD nosičů)

Posílení odborné kapacity žadatele

Zvýšení povědomí veřejnosti o dané problematice

Přínos sub-projektu:

  • aktivity projektu směřují do oblasti zlepšování zdravotní prevence (prevence zubního kazu a zlepšení orálního zdraví), jejíž úroveň v ČR stále neodpovídá evropským standardům. A jako takový přímo participuje na snižování sociálních rozdílů mezi jednotlivými euroregiony. Kvalita zdraví populace přímo souvisí s jejím ekonomickým potenciálem. Vysoká kazivost v ČR generuje vysoké výdaje na odstraňování jejích důsledků a handicapuje ze sociálního hlediska. Sub-projekt přímo přispěje ke zkvalitnění realizace projektu Dětský úsměv, jehož cílem je snížení kazivosti.
  • Projekt Dětský úsměv vychází ze švýcarského vzoru. Metodika projektu se vyvíjí od jeho zahájení v roce 2001 postupným sbíráním zkušeností. Získání licence na metodické podklady se Švýcarska, ve kterých jsou koncentrovány dlouholeté zkušenosti, by pro rozšíření projektu byla velkým přínosem. Během desetileté realizace projektu Dětský úsměv v ČR vznikl a postupně se rozšiřoval tým instruktorek, které během své působnosti získaly řadu zkušeností, které budou uplatněny při adaptaci přeložených metodických podkladů, tak aby odpovídaly podmínkám v ČR. Tyto metodické podklady pak usnadní instruktorkám přípravu lekcí a přispějí ke kvalitě výuky. Dále tyto materiály usnadní předávání know-how novým instruktorkám.

Sub-projekt

Podstatou projektu je spolupráce mezi švýcarskými a českými subjekty. Při realizaci sub-projektu dojde k posílení bilaterálních vztahů mezi partnery a dále dojde ke zkvalitnění realizovaného projektu Dětský úsměv. Tento projekt se tak svou kvalitou dostane na úroveň preventivních programů dlouhodobě a s velkým úspěchem organizovaných švýcarským partnerem. 

Účel a cíl sub-projektu

Cílem sub-projektu je přispět ke zlepšení stavu chrupu u dětí v České republice. Podle zahraničních skutečností je nezpochybnitelné, že dlouhodobě realizované preventivní projekty jako Dětský úsměv, významně přispívají ke snížení kazivosti. Projekt Dětský úsměv se dlouhodobě těší velkému zájmu ze strany nových škol i nových instruktorek. Plánované metodické podklady přenosem švýcarského know-how zajistí zkvalitnění projektu Dětský úsměv, a dále výrazně usnadní zaškolování nových instruktorek při plánovaném rozšiřování pracovního týmu. Účast na seminářích pořádaných švýcarským partnerem posílí odbornou kapacitu žadatele.

Účelem sub-projektu je účast experta ČZK, o.p.s. na seminářích a získání metodických podkladů. Tyto podklady budou sloužit při realizaci projektu Dětský úsměv stávajícím instruktorkám jako podklad a pomoc při přípravě jednotlivých lekcí stejně jako zdroj dalších praktických informací z psychologie, pedagogiky a stomatologie. Podklady dále výrazně usnadní zaškolování nových instruktorek v rámci budoucího rozšíření projektu Dětský úsměv. Dalším účelem sub-projektu je účast experta ČZK, o.p.s. na seminářích pořádaných partnerskou organizací, což přispěje ke zvýšení úrovně řízení projektu Dětský úsměv.

Partnerství v sub-projektu

 

SZPI – Stiftung für Schulzahnpflegeinstruktorinnen (Nadace pro školní instruktorky péče o zuby)  působí v celém Švýcarsku. (viz. příloha: 3.6.8). SZPI je nezisková organizace. Zapojení školních instruktorek péče o chrup pracujících na částečný úvazek se osvědčilo ve Stomatologickém centru Univerzity v Curychu. V roce 1988 SZPI převzala školení a organizaci školních instruktorek péče o chrup. Za péči o chrup ve školách (school dental service) jsou odpovědné obce, které zaměstnávají jednotlivé instruktorky. Nadace pořádá semináře a kurzy pro instruktorky a při spolupráci se školami.

Nadace pro SZPI byla ve Švýcarsku zřízena, aby přispěla k výchově ke zdraví a správné péči o chrup na základních školách a mateřských školkách.  SZPI především zaškoluje školní instruktorky a pořádá pro ně další vzdělávací akce. Nadace také vydává metodické materiály, informační materiály pro veřejnost, ale i místní a školní úřady. Nadace pomáhá obcím a kantonům při zajišťování preventivního programu na základních školách a v mateřských školkách. Dr. Magri vede činnost této nadace řadu let.

Partnerství mezi SZPI a ČZK, o.p.s. se zakládá především na předání know-how v oblastech: pedagogiky a psychologie, přizpůsobení metodických podkladů ze Švýcarska pro Českou republiku, výměně znalostí a zkušeností. Potenciál SZPI umožní ČZK, o.p.s. dosáhnout velmi profesionálních výsledků při realizaci projektu Dětský úsměv. Dlouholeté a velmi úspěšné zkušenosti švýcarského partnera projektu SZPI se mohou nyní využít v České republice. Od roku 1988 buduje SZPI  systém, ve kterém jsou jednotlivý účastníci zastupitelní a který je díky tomu flexibilní, Tyto dlouholeté zkušenosti tak mohou být přeneseny a využity při projektu Dětský úsměv v ČR.

Spolupráce mezi oběma partnery zaručuje úspěšné šíření nových poznatků v péči o chrup u dětí ale i jejich rodičů a učitel, a přispěje tak významně k prevenci zubního kazu.